BETINGELSER

 

Ø-HJUL
Nordby Hovedgade 24
Nordby
8305 Samsø
CVR: 37659274
Denmark
Tel.: + 45 2751 2859
E-mail address: hello@oe-hjul.dk

 

1. GENERELT

 

1.1 Parter i aftalen. Du og Ø-HJUL er de eneste parter i denne Aftale. Du er den eneste bruger af ydelserne, og dermed er du eneansvarlig for at overholde alle betingelser og vilkår, som beskrives i denne aftale. Du må ikke lade andre betjene løbehjulet.

 

1.2 Du er mindst 18 år gammel.

Du erklærer og bekræfter, at du er mindst 18 år gammel.

 

1.3 Du er ved godt helbred

Du erklærer og bekræfter hermed, at du er fysisk egnet og kompetent til at betjene løbehjulet. Du påtager dig al ansvar og risici for skader eller sundhedsmæssige tilstande, når du vælger at betjene løbehjulet.

Du er enesvarlig for at afgøre din generelle evne, sundhedsmæssige tilstand, vejrforhold, herunder og uden indskrænkning regn, tåge, sne, hagl, is, varme eller elektriske storme og/eller andre faktorer, der kan medføre en hvilken som helst risiko ved at betjene løbehjulet. Du har forstået, at du afhængig af vejr, trafik eller hvilken som helst anden omstændighed, usikkerhed eller andre faktorer skal justere, tilpasse og beregne din hastighed, køremæssige adfærd og bremseafstand.

Du anerkender, at du skal gennemføre et grundlæggende sikkerhedstjek af løbehjulet, herunder en inspektion af løbehjulets hjul, bremser, lygter, ramme, batteriniveau, kontrol for visuelle skader og enhver usædvanlig eller for stor slid af enhver slags. Du indvilliger i ikke at betjene løbehjulet, hvis der kan fastslås noget af problematisk karakter og øjeblikkeligt at orientere Ø-HJUL i overensstemmelse med artikel 7 nedenfor.

 

1.4 Ø-HUJL har den eksklusive ejendomsret til ydelserne

Du samtykker i, at ydelserne, fx løbehjulet, websitet, information, herunder al tilknyttet intellektuel ejendomsret, som leveres og stilles til rådighed af Ø-HJUL, til enhver tid forbliver under Ø-HJUL eksklusive ejendomsret, og at du ikke på nogen måde må anvende Ø-HJULs eksklusive ejendom til kommercielle eller andre formål uden Ø-HJULs skriftlige samtykke.

 

1.5 Ydelserne tilgængelighed

Løbehjul skal afhentes og afleveres inden for det aftalte lejetidsrum på 24 timer. Du accepterer, at Ø-HJUL eventuelt kræver af dig, at du på et hvilket som helst tidspunkt afleverer dit løbehjul.

 

1.6 Løbehjulet må kun betjenes på Samsø

For at kunne anvende ydelserne og betjene et løbehjul skal du samtykke i kun at betjene og opbevare løbehjulet inden for brugsområdet Samsø. Medbringes et Ø-HJUL på færgerne og/eller uden for Samsø betragter Ø-HJUL løbehjulet som værende stjålet og vil opkræve erstatningsgebyr på 3500 danske kroner.

 

1.7 Du samtykker i at overholde lokale love og regler vedrørende betjening af løbehjulet.

Du samtykker i at betjene løbehjulet i overensstemmelse med hvilke som helst gældende love, regulativer og regler, som vedrører betjeningen af løbehjul i Danmark og på Samsø. Du forstår, at du er eneansvarlig og hæfter for enhver overtrædelse af love, regulativer og regler, mens du gør brug af ydelserne og betjener Løbehjulet.

 

1.8 Restriktioner, begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger mens et løbehjul betjenes

Du samtykker i ikke at betjene løbehjulet, mens du bærer genstande, som kan hæmme din evne til sikkert at betjene løbehjulet, herunder, men ikke begrænset til, rygsække, tasker, dokumentmapper eller pakker.

Du har ikke tilladelse til at bære en anden person, et barn eller et dyr på løbehjulet.

Mens du kører på løbehjulet, må du ikke anvende nogen mobilenhed, herunder, men ikke begrænset til, telefoner, apparater til tekstbeskeder, medieafspillere eller andre enheder, som eventuelt distraherer dig eller hæmmer dig i at betjene løbehjulet sikkert.

Du samtykker i ikke at betjene løbehjulet, mens du er påvirket af alkohol, stoffer, medicin eller andre substanser, som kan hæmme din evne til at betjene løbehjulet sikkert.

Du er i lejeperioden ansvarlig for at opbevare løbehjulet sikkert og aflåst såfremt det ikke er i brug. Når løbehjulet er returneret skal løbehjulet være opladt til minimum 75%. 

Ø-HJUL anbefaler, at du bærer en CE-godkendt (eller højere standard) hjelm. Du må aldrig overskride den maksimale vægt på 100 kg (kilogram), mens løbehjulet betjenes. 100 kg. er den maksimale vægt inklusiv al bagage eller andre genstande, som bæres af dig, i overensstemmelse med denne aftale.

Du samtykker i, at du ikke vil bruge løbehjulet til konkurrencer, væddeløb eller lignende begivenheder, herunder både professionel og ikke-professionel stunt- eller trickkørsel.

Du samtykker i, at du ikke vil betjene løbehjulet på veje uden vejbelægning, i bjergrigt terræn, gennem vand og/eller søer eller på noget sted, hvor det er forbudt, ulovligt og/eller til gene for enhver tredjepart.

 

1.9 Uautoriseret brug, manipulering og hacking

Du må ikke manipulere med, forsøge at få uautoriseret adgang til, modificere, hacke, reparere noget af Ø-HJULs materielle ejendom eller hardware, source-koder, information, herunder websitet og løbehjulet uagtet formålet. Websitet og løbehjulet må kun anvendes til formål, der er i overensstemmelse med denne aftale.

 

1.10 Indberetning af hændelser

Du skal indberette enhver hændelse, ulykke, materiel skade, personskade, stjålet eller mistet løbehjul til Ø-HJUL så hurtigt som muligt.

Hvis ulykken involverer tredjeparters personskader, ejendomsskader eller enhver anden tredjepartsskade, så skal du rapportere hændelsen til den lokale politiafdeling så hurtigt som muligt. Det gør sig også gældende, hvis løbehjulet bliver stjålet under lejeperioden.

 

1.11 Mistet eller stjålet løbehjul

Du skal omgående indberette til Ø-HJUL hvis løbehjulet forsvinder eller stjæles.

Ø-HJUL og du samtykker i, at et løbehjuls sidst betjenende person holdes til ansvar for et mistet eller stjålet løbehjul, medmindre de omstændigheder, der præsenteres for Ø-HJUL giver tilstrækkeligt med bevis til at undtage den sidste betjenende person for ansvar.

Hvis Ø-HJUL vurderer, at et løbehjul er stjålet eller mistet vil Ø-HJUL få autorisation til at foretage enhver og alle handlinger, som det vurderer passende over for dig, løbehjulets sidst betjenende person, løbehjulet eller andre relevante objekter. Handlingerne kan inkludere, men begrænses ikke til, at opnå erstatning eller andre passende kompensationer (for skader) og at indgive en politianmeldelse til de lokale myndigheder.

 

1.12 Ansvar for skader

Du indvilliger i at aflevere løbehjulet tilbage til Ø-HJUL i samme stand, som den blev lejet i. Du bliver ikke stillet til ansvar for almindelig slid.

Du samtykker i, at du er ansvarlig og hæfter for enhver eller ethvert misbrug, konsekvens, krav, årsag til handlinger, tab, erstatningsansvar, materiel skade, personskade, udgift og omkostning, straf eller udbetaling af hvilken som helst slags eller type, der er relateret til et stjålet eller mistet  løbehjul.

 

1.13 Elektrisk køretøj

Du anerkender, at løbehjulet er et elektrisk køretøj, som det er nødvendigt at håndtere sikkert og med omtanke, hvad angår, at det er et elektronisk produkt. Du anerkender, at løbehjulet har brug for periodiske opladninger for at kunne fungere. Du forstår og samtykker i hvert af følgende punkter:

Det tilbageværende batteriniveau i løbehjulet mindskes, mens løbehjulet betjenes og funktionskapaciteten og -hastigheden kan falde eller stoppe helt efterhånden som batteriniveauet mindskes.

Den hastighed batteriniveauet mindskes med kan variere og være forskellige fra tid til anden på grund af forskellige faktorer såsom løbehjulets og batteriets tilstand, vejrforhold, vejforhold og/eller andre varierende faktorer.

Det er dit ansvar at kontrollere batteriniveauet i løbehjulet for at sikre, at det er tilstrækkeligt før betjening af løbehjulet påbegyndes.

Enhver afstand, hastighed og/eller tid, som du kan betjene løbehjulet med eller i, før strømniveauet er nul, er ikke på nogen måde garanteret af Ø-HJUL. Ø-HJUL garanterer ikke, at løbehjulet ikke løber tør for strøm i løbet af din lejeperiode.

 

2. BETALING OG TAKSTER

 

2.1 Takster

Din leje af løbehjulet beregnes på grundlag af den valgte lejeperiode via websitet. Ø-HJUL vil debitere dit indestående, dit kreditkort eller aftalte andre betalingsmetoder med det beløb som fremgår af bookingsystemet på websitet. Medmindre det på anden måde angives, så bliver alle monetære værdier beskrevet i denne aftale anset for at være angivet i danske kroner.

 

2.2 Opkrævninger og lejetider

En lejeperiode er 24 timer. Det er muligt at booke og betale for lejen af løbehjul i flere sammenhængende eller adskilte perioder á 24 timer. Du indvilger i at aflevere løbehjulet indenfor den aftalte lejeperiode. Afleveres løbehjulet ikke rettidigt betragter Ø-HJUL løbehjulet for at være stjålet og du opkræves erstatningsgebyr på 3500 danske kroner.

 

2.3 Betalingsmetoder

Du skal give Ø-HJUL informationer og oplysninger til at validere betalingskort for registrering til at bruge ydelserne. Du erklærer og garanterer over for Ø-HJUL, at du er autoriseret til at bruge enhver oplysning om betalingskort, som du angiver. Du giver Ø-HJUL autorisation til at debitere det angivne kort for alle betalinger, du bliver pålagt. Alle opkrævninger er underlagt relevante skatter og andre lokale statslige afgifter, som Ø-HJUL eventuelt opkræver og inddriver.

 

3. ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNING OG ACCEPT AF RISIKO

 

3.1 Ansvarsfraskrivelser

Du anerkender hermed og samtykker i, at din brug af ydelsen og betjening af løbehjulene er din egenhændige risiko. Ø-HJUL leverer ydelserne uden nogen garantier overhovedet i forhold til ydelserne.

Du forstår og anerkender hermed, at ydelserne kan præsentere dig for unøjagtigheder, såsom for eksempel, men ikke begrænset til, at løbehjulene kan være i en hvilken som helst stand og muligvis ikke fungerer problemfrit.

 

3.2 Ansvarsbegrænsning

Hermed anerkender og accepterer du, under begrænsning af relevant lovgivning, at Ø-HJUL ikke er ansvarlig eller hæfter for et hvilket som helst krav, som opstår som resultat af eller i forbindelse din brug af eller manglende evne til at anvende ydelserne, et brud på denne aftale eller dit brud på en hvilken som lov, mens du anvender ydelserne (løbehjul og website).

 

3.3 Din accept af risiko

Du er egenhændigt eller fuldt ansvarlig for den til enhver tid sikre betjening af løbehjulene. Du samtykker i, at løbehjulene er elektriske maskiner, der kan have funktionsfejl, selv hvis løbehjulet er korrekt vedligeholdt, og at sådan en funktionsfejl kan forårsage personskader. Du accepterer, at kørsel på et løbehjul involverer mange åbenbare og skjulte risici og farer, som kan resultere i skader på din person eller din død samt skader på ejendom, og at den slags risikoer og farer ikke altid kan forudsiges eller undgås. Du accepterer, at den slags risici og farer er dit egenhændige ansvar, herunder, men ikke begrænset til, at vælge, hvorvidt du skal bære hjelm som påkrævet under lokal lovgivning eller gøre brug af beskyttelsesudstyr.

Du accepterer, at hvis din brug af enhver af ydelserne er årsag til skader på andre personer eller ejendom, så kan du blive stillet til ansvar for alle resulterende skader på personer og ejendom samt relaterede omkostninger. Ved at vælge at betjene et løbehjul overtager du helt og fuldt ansvaret for alle relaterede risikoer og farer, og du samtykker i, at Ø-HJUL ikke er ansvarlig for nogen skader på personer eller ejendom eller omkostninger, der forårsages af dig, med hensyn til nogen person eller ejendom, herunder selve løbehjulet.

 

3.4 Erstatning

Du vil dække og holde Ø-HJUL fri for alle tab, søgsmål, krav eller andre processer, der opstår som resultat af eller relaterende til din brug af ydelserne og hvilken som helst overtrædelse af betingelserne i denne aftale.

 

3.5 Forsikring

Ø-HJULs løbehjul er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul og Færdselslovens §105. Forsikringen er i kraft per xxxxxxxx 2019 og dækker de løbehjul, som Ø-HJUL har meddelt aktive på gaden. Skulle du under kørslen overfor politiet have brug for at fremvise dokumentation for, at ansvarsforsikring er tegnet, kan du finde dokumentation under vores FAQ.

 

4. PRIVATLIV

 

Ved at anvende ydelserne anerkender du og accepterer, at Ø-HJUL anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Ø-HJULs Privatlivspolitik, der stilles til rådighed på www.ø-hjul.dk.

 

5. TIDSPERIODE OG ANNULLERING

 

5.1 Tidsperiode

Tidsperioden for denne aftale træder i kraft mellem dig og Ø-HJUL fra den første booking og betaling du foretager på websitet og er gældende lige så længe, som du anvender ydelserne leveret af Ø-HJUL. Tidsperioden slutter 10 år efter din sidste brug af Ydelsen.

 

5.2 Annullering af kontrakt

Det er ikke muligt at annullere en booking og/eller betaling af leje af løbehjul. Det er ikke muligt at få refunderet betaling. Ø-HJUL kan til enhver tid og af hvilken som helst varighed ensidigt inddrage din ret til at anvend ydelserne uden dit samtykke og uden varsel eller begrundelse.

 

6. TVISTER

 

Enhver og alle stridspunkter i forhold til denne aftale skal indgives i skriftlig form til kontaktoplysningerne, der angives i artikel 7 nedenfor.

 

7. KONTAKT

 

Ø-HJUL kan kontaktes per e-mail hello@oe-hjul.dk og via beskedfunktionen på www.facebook.com/oe-hjul

 

8.  GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

 

Du samtykker i, at ethvert stridspunkt, der opstår som følge af eller i relation til aftalen, brud på den eller indholdet i den, medmindre det på anden måde kræves af en præceptiv lov under nogen anden jurisdiktion, bliver behandlet under dansk lovgivning og udelukkende afgøres af danske domstole.

 

9. ENDELIG AFTALE OG MODIFICERINGER

 

Du anerkender, at denne aftale indeholder den fuldstændige, endelige og eksklusive helhedsaftale mellem parterne med hensyn til dens indholdsmæssige genstand. Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler, skriftlige eller mundtlige, der relaterer sig til emnet. Til enhver tid og fra tid til anden, og uden din accept, kan Ø-HJUL ensidigt tilføje, modificere eller ændre denne aftale med udgangspunkt i sin egenhændige vurdering og uden forudgående varsel eller anledning.

Ved at fortsætte med at bruge en hvilken som helst ydelse efter en hvilken som helst tilføjelse, modificering eller ændring samtykker du i at være underlagt alle sådanne tilføjelser, modificeringer eller ændringer. Du skal nøje gennemgå denne aftale med jævne mellemrum for at opretholde en forståelse for alle tilføjelser, modificeringer eller ændringer. Prissætningen, der angives på Ø-HJULs website, træder i stedet for alle prissætninger, der angives i denne aftale.

 

10. FORTOLKNING OG FRIVILLIG GENNEMFØRSEL AF DENNE AFTALE

 

Du anerkender, at overskrifterne i denne aftale ikke påvirker fortolkningen af denne aftale. “Eller” skal ikke forstås udelukkende. “Herunder” betyder “herunder, men ikke begrænset til”.

Du anerkender, at du frivilligt har læst denne aftale, har forstået betingelserne i og konsekvenserne af denne aftale, og du er fuldstændigt opmærksom på denne aftales juridiske og forpligtende betydning.